Документи и уплати потребни при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2019/2020 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 11.09.2019 година од 9-14 ч.

1. Индекс и Студентска легитимација (се купуваат во книжара)

2. Формулар за упис на семестар (се купува во книжара)

3. Статистички лист (се подигнува на шалтерот за студентски прашања)

4. Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензија 2*3)

5.Уплатница со цел на дознака ИКСА на УКИМ при ФВМС–Скопје (пп50) (информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Скопје)

Назив на примач  Буџет на РСМ – УКИМ – Скопје

Банка на примач НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 750 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма 723012 41

6. Уплатница со цел на дознака Надоместок за студирање за прв семестар (пп50)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив на примач – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 100 Евра во денарска противвредност на денот кога се уплатува

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

Напомена: Во цел на дознака задолжително да се наведе за кој семестар се уплатува, во спротивно ќе се враќааат уплатниците.

7. Уплатница со цел на дознака Книжен фонд (пп50)

Назив на примач   Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРСМ

Сметка 100000000063095

Износ 300 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

8. Уплатница со цел на дознака Персонално осигурување (пп10)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач- Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари

 

На првите 10 кандидати на конечната ранг листа им е доделена стипендија според Одлука на УКИМ во Скопје (бр.02-557/8 од 23.04.2019 година), со која се ослободуваат од  надомест за студирање за прв и втор семестар во учебната 2019/2020 година.

 

Документот можете да го превземете тука.