Информации од јавен карактер

Службено лице за остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер:
проф. д-р Игор Улчар (iulcar@fvm.ukim.edu.mk, тел. 02/3240-782)