Лабораторија за клиничка биохемија и биологија на клетка

Како одговор на се поголемите потреби кои произлегуваат од ветеринарната пракса, Лабораторијата за клиничка биохемија на Институтот за репродукција и биомедицина при ФВМС, нуди ветеринарни дијагностички услуги за различни видови животни, вклучувајќи и егзотични животни.

ШТО НУДИМЕ?
  • Hајсовремена лабораториска опрема за сеопфатна и комплетна дијагностика, од високо стручни кадри
  • стручни консултации во врска со значењето на анализите и толкување на резултатите
  • доставување на резултати во најкус можен рок, по пошта, факс или е-маил, како и стручни консултации за анализите и толкување на резултатите
КОЈА Е НАШАТА ВИЗИЈА?
  • Највисоко ниво на професионалност и квалитетот
  • Лидерство во ветеринарната клиничка лабораториска пракса
  • Подигање на нивото на ветеринарната наука и пракса преку следење и имплементација на најсовремените научни трендови
  • Унапредување на здравјето на животните
  • Да бидеме сигурен партнер на сите ветеринарни амбуланти, ветеринарите практичари и фармите
  • Зголемување на Вашот профит и углед пред пациентите

Формуларот за биохемиска анализа може да го пронајдете тука.