Лабораторија за асистирана репродукција

Оваа лабораторија употребува и развива современи биотехнолошки методи за подобрување на генетскиот напредок во сточарството, како за испитување и одржувањето на генетска различност кај домашите раси на животни. Таа ги употребува Ембриотрансферот (ЕТ) и ин витро производство на ембриони, како технологии за асистирана репродукција, кои ветуваат побрз и посигурен напредок во генетски квалитет во домашни животни. Со нив, почитувајќи соодветни процедури, ризикот од преносливи инфекциски зарази е минимален, за разлика од природно парење или вештачко осеменување. Исто така, овие техники овозможуваат, по пат на длабоко замрзнување сочувување на генетскиот материјал (ембриони јајце клетки, и семе од машки раплодници), теоретски неограничено долго.

Лабораторијата исто така соработува со сродни институции од земјата и странство за реализација на научно-истражувачки проекти од областа на асистирана репродукција.

Мултипла овулација и Ембриотрансфер (МОЕТ)

Суперовулација и добивања не ембриони

 • Преглед за одбирање на донорите на ембриони
 • Хормонални процедури за суперовулација кај донорите)
 • Процедури за синхронизација на реципиентите)
 • Добивање на ембриони со различни методи медиуми за промивање на матката (нехируршки, хирурпки, лапароскопски)

Манипулација со ембрионите ин витро
 • Преглед, проценка на квалитетот и класификација на ембрионите
 • Регуларност на изгледот
 • Компактност на бластомерите
 • Униформност во големината на бластомерите
 • Боја и исполнетост на цитоплазмата
 • Дијаметар на ембрионот
 • Присуство на исфрлени клетки
 • Правилност на Зона Пеллуцида
 • Присуство на везикули
 • Извршување на сродни манипулации (делење, сексирање, клонирање)
 • Култивирање и кратковремено чување на ембрионите
 • Замрзнувањето на ембрионите со разни методи (класична, витрификација, „извлекување на паети“)
 • Одмрзнување на ембрионите и пресадување во реципиенти
 • Дијагностика на гравидитет со ултразвук

Протоколи за IVP (in vitro производство) на ембриони – IVM/IVF/IVC
 • Аспирација на јајце клетки од јајници добиени од кланица
 • Добивање на јајце клетки од живи донатори донатори (ултразвучно водена аспирација на фоликули Ovum pick-up OPU)
 • Извршување на процедурата за матурација на јајце клетките во CO2 инкубатор
 • Подготвовка на спермата и проценка на степенот на матурација на јајцеклетките за ин витро оплодување
 • Култивирање на оплодените јајцеклетки
 • Замрзнување и подготовка за пресадување на ембрионите
Примена на лапароскопска техника во асистирана репродукција
 • Дијагностика на гравидитет
 • Лапароскопско осеменување на мали преживари
 • Лапароскопско пресадување на ембриони