Документи

[box type=”info”]Закон за високото образование[/box][box type=”info”]УКИМ Статут[/box][box type=”info”]ФВМС Правилник за внатрешни односи и работење[/box][box type=”info”]Решение за акредитација на додипломски студии на ФВМС[/box][box type=”info”]УКИМ Правилник за докторски студии[/box][box type=”info”]Закон за ветеринарно здраство[/box][box type=”info”]Закон за ветеринарно јавно здраство[/box][box type=”info”]Закон за заштита и благосостојба на животните[/box][box type=”info”]Закон за нуспроизводи од животинско потекло[/box][box type=”info”]Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015[/box][box type=”info”]СТРАТЕШКИ ПЛАН МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 2015-2017 ГОДИНА[/box][box type=”info”]EU DIRECTIVE 2005-36-EC On the mutual recognition of qualifications[/box]