Лабораторија за хистологија и ембриологија

Активности:
  • Припрема на хистолошки препарати
  • Хистохемиски боења
  • Имунохистохемиски боења

Во работата се користат современи апарати за парафинизирање, сечење и боење на резовите. Во лабораторијата се изготвуваат и криотомски резови на замрзнат материјал.

Во соработка со катедрата за репродукција се врши:
  • IVF
  • ембриотрансфер
Истражувачка дејност:
  • Ендокрини органи
  • Стереологија
  • Морфометрија
  • Имуноцитохемија