Продекан за финансии

Проф. д-р Искра Цветковиќ
Тел: ++ 389 2 3240 751

Во функција на остварување на целите на Факултетот од аспект на финансиите и материјалното работење, продеканот за финансии ги врши следниве работи во делокругот на финансиско и материјално работење на Факултетот:

 • Учество во изготвување на финансиски документи за работењето на Факултетот;
 • Следење и контрола на состојбата и движењето на средствата и изворите на средствата, приходите и расходите на Факултетот;
 • Учество во изготвување на предлог-буџетот на Факултетот и предлози за ребаланс на буџетот;
 • Учество во изготвување на месечни, квартални и годишни финансиски планови на Факултетот и нивно следење;
 • Изготвување барања за проширување на плановите до УКИМ и Министерството за образование;
 • Контрола на комплетноста и исправноста на целокупната финансиска документација (еx -ante i ex-post контрола);
 • Изготвување информации и извештаи за движењето на средствата на Факултетот;
 • Ја организира и контролира реализацијата на пописот на основните средства на Факултетот;
 • Следење и согледување на потребите од набавки на Факултетот, во координација со раководителите на институтите.
 • Изготвување на годишен план за јавни набавки и негова реализација;
 • Организирање и контролирање на процедурата и договорите за јавни набавки и нивната реализација;
 • Ги координира воспоставувањето на процедури за финансиско и материјално работење (движење на документи, фактурирање, магацинско работење и други потребни процедури кои ќе се појават како потреба во зависност од текот на работата);
 • Одобрување на патните сметки, како и правење на план за патувања во странство во согласност со финансискиот план;
 • Следење на побарувањата и обврските на Факултетот;
 • Контрола на магацинското работење;
 • Изготвува барања, ги следи и изготвува извештаи од интегративните функции на УКИМ;
 • Потпишува финансиски документи по претходно овластување од Деканот;
 • Изготвува предлози и дава иницијативи за решевање на одделни прашања и проблеми од областа на финансиското и материјалното работење;
 • Врши и други работи од областа на финансиското и материјалното работење на Факултетот, како и работи кои ќе му ги довери Деканот.