Анкетен прашалник за Институт за хранаПроизводствоУвозПрометКомбинираноПомалку од една годинaОд една до 3 годиниОд 3 до 5 годиниПодолго од 5 годинидане
дане
дане


еднаш годишно2-6 пати годишноеднаш месечнодруго

неда, наведетемногу задоволнизадоволнинезадоволни
дане
високинискиреални
многу задоволнизадоволнинезадоволни
квалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременостквалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост

Ви благодариме на соработката!Анкетниот лист за Институтот за храна може да го превземете тука () ()