Анкетен прашалник за Институт за храна  ПроизводствоУвозПрометКомбинирано  Помалку од една годинaОд една до 3 годиниОд 3 до 5 годиниПодолго од 5 години  дане
  дане
  дане


  еднаш годишно2-6 пати годишноеднаш месечнодруго

  неда, наведете  многу задоволнизадоволнинезадоволни
  дане
  високинискиреални
  многу задоволнизадоволнинезадоволни
  квалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост  квалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост

  Ви благодариме на соработката!  Анкетниот лист за Институтот за храна може да го превземете тука () ()