Обука за контрола на популацијата бездомни кучиња во Центарот за благосостојба на животните при ФВМС

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на ден 30.03.2017 година со почеток во 10:00 часот ќе реализира програма за обука за контрола на популацијата на бездомни кучиња која вклучува низа активности кои придонесуваат за ефикасно, хумано и општествено прифатливо намалување на бројот на бездомни кучиња. Факултетот преку Центарот за благосостојба на животните со своите активности придонесуваат за успешно реализирање на програмата за контрола на популацијата на кучињата. Центарот за благосостојба на животните при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, согласно со номинирањето од Агенцијата за храна и ветеринарство да обезбедуа стручно-административна обука за надлежниот орган и релевантните сектори, има издадено брошура со цел успешно спроведеување на нaционалната законска регулатива и основните правила за имплеметација на благосостојбата на бездомните кучиња

Брошура за Благосостојба на бездомни кучиња – препораки за имплементација на оперативни постапки

Благосостојба на бездомни кучиња – препораки за имплементација на оперативни постапки