COST акција FA1207 посветена на контрола на авијарните коронавируси – практични решенија и препораки