3-та Конференција “LINKAGE OF RESEARCH AND APPLICATIONS OF MITIGATION TECHNIQUES”

Во периодот 3-4.10.2018 година во организација на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, а во рамките на COST акцијата CА16106 Ammonia and Greenhouse Gases Emissions from Animal Production Buildings (LivAGE) ќе се одржи 3-таКонференција “LINKAGE OF RESEARCH AND APPLICATIONS OF MITIGATION TECHNIQUES во хотелот Бест Вестерн во Скопје (http://cost-livage.eu/3rd-livage-conference/). Покрај претставниците од ФВМ-С, учесници во оваа акција, на конференцијата ќе земат учество околу 40 експерти од повеќе земји во Европа. Главна цел на LivAGE акцијата е да ја подобри меѓународната соработка за размена на идеи и знаења, размена на добри практики, проценка на технологиите кои можат да доведат до намалување на емисиите на стакленичките гасови и амонијакот од објектите за домашни животни и на тој начин да доведе до одржлива продукција на домашните животни која ќе води сметка за животната средина.

Програмата на конференцијата можете да ја погледнете овде.