Јавна одбрана на докторска дисертација – Aрита Сабриу Хаџијаха

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-1695/4 од 3.12.2021 година, соопштуваме дека

На ден 23.12.2021 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Арита Сабриу Хаџијаха, јавно ќе го брани докторскиот труд под наслов: „Оптимизација и валидација на realtime PCR-метод за анализа на генетски модифицирана храна“.