Јавна одбрана на Докторска дисертација – Ивица Ѓуровски, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202 – 1453/3 од 03.09.2018 година, соопштуваме дека

На ден 19.09.2018 година (среда) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Ивица Ѓуровски, доктор по ветеринарна медицина, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Патохистолошка и имунохистохемиска анализа на антителата во колон кај стаорци со предизвикан колитис и третирани со микрокапсулиран синбиотик“.

Соопштението можете да го видите тука