Јавна одбрана на дипломски труд – Марија Чапова

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1830/2 од 21.12.2021 година) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Антимикробна резистенција кај коагулаза – позитивни стафилококи изолирани од кучиња и мачки, изработен од Марија Чапова, број на индекс 1255, на ден 24.12.2021 година во 10.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Искра Цветковиќ (ментор)
  2. доц. д-р Елена Атанаскова – Петров (член)
  3. проф. д-р Кирил Крстевски (член)

Документот можете да го превземете тука.