Унапреден клинички и дијагностички пристап на застапеноста на кучешката ерлихиоза во Р. Македонија

Главен истражувач: Проф. д-р Јована Стефановска

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Пламен Тројачанец,  Проф. д-р Игор Улчар, Проф. д-р Горан Николовски, Доц  д-р Ксенија Илиевска,  Доц. Д-р Кирил Крстевски, , Доц. Д-р Игор Џаџовски, Доц. д-р Ирена Целеска, Елена Атанаскова Петров ДВМ, Тодор Новаков ДВМ,Загорка Попова.

Времетраење: 2015-2016

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: национален