Табела со освоени поени – Патофизиологија – 3та континуирана проверка