Одлука за усвојување на Извештајот од студентската анкета за летен семестар учебна 2015/16