Дополнителен конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академска 2017/18 година

Дополнителен конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за академска 2017/18 година

 

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Info for the Call for PhD 2017/18

Список на потенцијални ментори со слободни места за конкурс 2017/2018 год. За трет циклус –докторски студии студиска програма Ветеринарна медицина и за студиската програма Безбедност на храна

Ментор Студиска програма Слободни места
Проф.д-р.Тони Довенски Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Дине Митров Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Влатко Илиески Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Павле Секуловски Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Пламен Тројачанец Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Зехра Хајрулаи Муслиу Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Владимир Петков Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Ромел Велев Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Игор Улчар Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Јована Стефановска Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Павле Секуловски Безбедност на храна 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Безбедност на храна 2
Проф.д-р. Зехра Хајрулаи Муслиу Безбедност на храна 0
Проф.д-р.Благица Сековска Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Ромел Велев Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Флорина Поповска Перчиниќ Ветеринарна медицина 3
Вкупно слободни места Ветеринарна медицина 23
Вкупно слободни места Безбедност на храна 12