Испит по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 31.08.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 13.09.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 14.09.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

 

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 22.08.2018 год. во 11:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

 

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 20.08.2018 год.

Испит по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина