Избран заменик студентски правобранител

По спроведениот конкурс за избор на заменик студентски правобранител на Факултетот за ветеринарна медицина, кој го иницираше Студентскиот правобранител на Универзитетот, а го спроведе Студентсиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина, избрана е ———— која во навремениот рок ги поднесе потребните документи кои потврдуваат дека истата ги исполнува наведените услови за избор, односно е редовен студент со просечна оценка на студии од минимум 7,00, има завршено најмалку втор семестар и поседува организациски и комуникациски вештини. За сите прашања кои се во надлежност на заменикот студентски правобранител, студентите можат да се обратат на е-маил адресата ———— или на тел. број ———