Записник за утврдување кандидати за членови на факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Врз основа на член 37 став 6 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија број 82/2018), член 65 од Статутот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019) и члeн 48 и 49 од Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 460/2019), Изборната комисија за спроведување на изборите за претседател и на членови на Факултетското студентско собрание при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје го изготви следниов

Записник за утврдување кандидати за членови на факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје