Конкурс за запишување студенти на трет циклус докторски студии од областа на Ветеринарната медицина и Безбедност на храна при Факултет за ветеринарна медицина – Скопје во учебната 2021/2022 година

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2021/2022 година.

Во согласност со Законот за високото образование (Службен Весник на РСМ, бр. 82 од 08.05.2018), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 530 од 31 декември 2020 год.), Одлуката на Ректорската управа арх. бр. 02-404/29 донесена на 258. седница, одржана нa 18.03.2021 година и Одлуката од Владата на Република Северна Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи бр. 40-5417/1 од 18.5.2021 година (Сл. весник бр. 113/25.5.2021), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

К О Н К У Р С
за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на универзитетот „св. кирил и методиј“ во скопје во академската 2021/2022 година

Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии.

Линк до конкурсот на УКИМ: http://ukim.edu.mk/

Објавениот конкурс можете да го видите тука.

Конкурсот објавен во Нова Македонија можете да го видите тука.

За дополнителни информации, ве молиме обратете се на: