The Western Balkans University Network for Animal Welfare

Наслов на проектот: The Western Balkans University Network for Animal Welfare
Главен истражувач: Проф. д-р Влатко Илиески
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески
Времетраење: 01.09.2008 до 31.12. 2012 година
Финансиран од: RSPCA
Тип на проектот: меѓународен