Термини за испит и реколоквирање по Општа, Специјална и Судска

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 7.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 30.1.2020 год. во 9:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 28.1.2020 год.