Соопштение по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 19.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 23.09.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 18.09.2019 год. во 10:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 17.09.2019 год.