Соопштение за пријавите за испит и обрасците за запишување и заверка на семестар

Се известуваат студентите на ФВМ-С при УКИМ во Скопје дека според член 92 од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката  за запишување и студирање на прв циклус студии (дипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 417 од 29.01.2019 год.) барањата за издавање управни и реални акти, согласно со Законот за општата и управната постапка, односно барањата за остварување заштита на правата и правните интереси на студентите подлежат на административна такса согласно со Законот за административни такси, освен барањата за издавање оригинали – уверенија оригинал-дипломи за завршени студии, како и за други дејствија за кои не се плаќа такса согласно со закон.

Пријавите за испит и орасците за запишување и за заверка на семестар не подлежат на административна такса.

 Соопштението можете да го превземете тука.

Продекан за настава

проф. д-р Игор Улчар