Резултати од втора континуирана проверка по предметот: “Микробиологија” ЕКТС 2019/2020

Резултати од втора континуирана проверка теорија по предметот: “Микробиологија” ЕКТС 2019/2020

Резултати од втора практична континуирана проверка по предметот: “Микробиологија” ЕКТС 2019/2020