Резултати од испитите на катедрата за Биохемија и Биологија на клетка одржани на 27.01.2020

Испитот го положиле:
Биологија на клетка
– 1377
– 1402
Биохемија
– 1376
– 1388
Клиничка биохемија
– 1320