Одлука за распишување избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

1. Се распишуваат избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е 19.2.2021 год.

Одлуката можете да ја превземете тука.

Претседател на ФСС на ФВМС
Методи Илиески, с.р.