Преелиминарна ранг – избор на студент чие родителско право го врши само еден родител за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

ПРЕЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

 од интерниот оглас за избор на студент чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодностите за плаќање на половина од износот за уписнина за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

 Врз основа на спроведениот Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година, кој е во согласност со Одлуката донесена на 263та седница на Ректорската управа одржана на 21.09.2021 година, право на учество имаше секој студент кој запишал зимски семестар на прв циклус на студии во учебната 2021/2022 година, а кој има само еден родител со родителско право односно:

  • Само еден родител запишан во изводот од матичната книга на родените,
  • Починат родител или
  • Родител кој го загубил родителското право.

Комисијата, по извршената евалуација и проверка на веродостојноста на поднесените документи, известува дека следните апликанти ги исполнуваат условите за плаќање на половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година:

                                                                                                                        Од Комисијата