Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Бр. 03-414

05.04.2021 година

Предмет: Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Почитувани,

     Врз основа на Огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, Комисијата за спроведување на постапката, Ве известува дека интревјуто со пријавените кандидати ќе се спроведе на 7.04.2021 година со почеток во 09:00 часот во предавална 1 на Факултетот.

Со почит,

Комисија за спроведување на постапка

по оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година,

Факултет за ветеринарна медицина-Скопје