Обука за компетентност за возачи, надзорници на превоз на живи животни и персонал од собирни центри и добиточни пазари

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје е овластена институција од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство да врши обука спроведува испит и да издава уверение за компетентност за возачите и надзорниците за превоз на живи животни и да врши обука на лица од собирни центри и добиточни пазари. Овластување од Агенција за храна и ветеринарство.

За таа цел Центарот за благосостојба на животните има изготвено програма за обука со која слушателите ќе се здобијат со соодветна стручна подготовка за основните постапки и методи на товарење, истоварање, превоз, сместување, фиксирање и ракување со животните. Обуката е наменета за лица кои вршат надзор на товарење истоварање, лица кои вршат превоз на живи животни како и за одгледувачите одговорни за подготовка на животните за транспорт. Обуката е во согласност со националната законска регулатива и основните правила за благосостојба кај животните.

Програма за обуката 

Информативна брошура за заштита и благосостојба на животните за време на превоз 

Онлајн барање за обука на персонал за превоз на живи животни

* Барањето можете да го пополните онлајн или да го приложите на лице место во две копии.   >>>Превземи барање<<<

** Во прилог треба да донесете копија од лична карта или скенирана да ја прикачите тука со барањето.

    Подносител на барањето:

    1. Од Центарот за Благосостојба на животните, Факултетот за Ветеринарна Медицина – Скопје барам да се извршат обуки за Благосостојба на животните, легислатива на РМ за благосостојба на животните, процедури за за основните постапки и методи на припрема на животните за транспорт, товарење, истоварање, превоз, сместување, фиксирање и ракување со животните наменета за лица кои вршат надзор на товарење истоварање, лица кои вршат превоз на живи животни како и за одгледувачите одговорни за подготовка на животните за транспорт


    Повеќе информациите за постапката за регистрација и за термините за одржување на обуката и спроведување на испитот може да се добијат на е-маил:  blagosostojba@fvm.ukim.edu.mk или на телефонскиот број: + 389 2 3240 700 локал 761 Раководител на центарот за благосостојба на животните Проф. д-р Влатко Илиески