Mir-17-3p Contributes to Exercise-Induced Physiological Hypertrophy

Главен истражувач: Проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Трпе Ристоски

Времетраење: 2015-2017

Финансиран од: ЕУ

Тип на проектот: билатерален