Microencapsulated synbiotics – from formulation to therapeutic adminstration

Наслов на проектот: Microencapsulated synbiotics – from formulation to therapeutic adminstration
Главен истражувач: Проф. д-р Кристина Младеновска
Учесници од ФВМС: Доц. д-р Трпе Ристоски
Времетраење: 2010-2012
Финансиран од: МОН
Тип на проектот: национален