Maternal interaction with gametes and embryos, COST Action FA0702 (acronym GEMINI)

Наслов на проектот: Maternal interaction with gametes and embryos, COST Action FA0702 (acronym GEMINI)
Главен истражувач: University of Sheffield UK
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Тони Довенски
Времетраење: 2008-2012
Финансиран од: COST Action
Тип на проектот: меѓународен