Mолекуларна епидемиологија на туберкулозата кај говедата во Република Mакедонија

Наслов на проектот: Mолекуларна епидемиологија на туберкулозата кај говедата во Република Mакедонија
Главен истражувач: Проф. д-р Славчо Мреношки
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Дине Митров, Доц. д-р Искра Цветковиќ, Доц д-р Кирил Крстевски, Доц. д-р Игор Џаџовски, Бранко Анѓеловски ДВМ, Александар Јаневски ДВМ
Времетраење: 2012-2013
Финансиран од: УКИМ
Тип на проектот: национален