Листа на наслови на теми за одбрана на дипломски труд на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2018/2019 год.

Листа на наслови на теми за одбрана на дипломски труд на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2018/2019 год.