Конкурс за доделување на средства за реализација на научно-истражувачки проекти на ФВМ-С при УКИМ

Врз основа на член член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Униврезитетски гласник УКИМ бр. 416 од 25 јануари 2019 година)  и Одлуката на Наставно-научниот совет на Фкултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 0202-956/9 од 6.6.2019 година, Конкурсната комисија на  Факултетот за ветеринарна медицна –Скопје објавува интерен 

К О Н К У Р С

за доделување на средства за реализација на научно-истражувачки проекти на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Право на конкурирање

Право на апликација на научно-истажувачки проекти имаат лица избрани во наставно-научни и научни звања, вработени на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Конкурсот можете да го превземете тука.