Конечна ранг листа – избор на студент чие родителско право го врши само еден родител за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Согласно Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година донесена на Ректорската управа при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и спроведениот интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител кои се стекнуваат со погодност за плаќање на половина од износот на уписнина за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје кои ги исполниле предвидените критериуми се:

Од Комисијата