Конечна ранг листа – Прв уписен рок – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Објавена е конечната ранг листа за Првиот уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Листата можете да ја видите овде.

Напомена:

Првите 10 рангирани на конечната ранг листа не го плаќаат надоместокот за студирање (100 EU) согласно Одлуката за стипендии од Ректоратот на УКИМ во Скопје

 

ДОКУМЕНТИ И УПЛАТИ ПОТРЕБНИ  ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ФВМ – СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 07 и 10.09.2018 година.

  1. Индекс и Студентска легитимација (се купуваат во книжара)
  2. Формулар за упис на семестар и Статистички лист (се купуваат во книжара)
  3. Уплатницa со цел на дознака За административна такса ( пп50) ( се уплатува во банка)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 50 денари

Уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

4.Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензија 2*3)

5.Уплатница со цел на дознака ИКСА на УКИМ ФВМС–Скопје (пп50) (информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Скопје)

Назив на примач  Буџет на РМ – УКИМ – Скопје

Банка на примач НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 750 денари

Сметка на буџетски корисни единка 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма 723012 41

6.Уплатница со цел на дознака Надоместок за студирање за прв семестар (пп50)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив на примач – Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 100 Евра во денарска противвредност на денот кога се уплатува

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

Напомена: Во цел на дознака задолжително да се наведе за кој семестар се уплатува, во спротивно ќе се враќааат уплатниците.

  1. Уплатница со цел на дознака Книжен фонд (пп50)

Назив на примач   Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 300 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

      8.Уплатница со цел на дознака Персонално осигурување (пп10)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач- Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари