Јавна одбрана на дипломски труд – Виктор Груев

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Компаративна студија за застапеноста и диференцијална дијагноза помеѓу кетозата и кисела индигестија кај говедата во Република Северна Македонија и светот, изработен од Виктор Груев, број на индекс 1145, на ден 11.04.2019 година во 12:30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Дине Митров (ментор)
2. доц. д-р Ирена Целеска (член)
3. доц. д-р Игор Џаџовски (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.