Јавна одбрана на дипломски труд – Сара Тодоровска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1780 од 07.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Фитоканабиноиди и нивната потенцијална примена кај домашните миленици, изработен од Сара Тодоровска, број на индекс 1246, на ден 16.10.2019 година во 13.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
3. проф. д-р Ирена Целеска(член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.