Јавна одбрана на дипломски труд – Борис Ѓеровски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Алтерации на лабораториските параметри при
хиперадренкортицизам кај кучиња, изработен од Бесмире Ќазими, број на индекс 1197, на ден
21.12.2018 во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред

Комисијата во состав:

1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
2. проф. д-р Игор Улчар (член)
3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.