Јавна одбрана на дипломски труд – Сара Ѓорѓиевска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-0584 од 28.04.2021) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Цитолошка онкологија со патогенеза, клиничка слика и терапија кај кучињата, изработен од Сара Ѓорѓиевска, број на индекс 1300, на ден 06.05.2021 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. проф. д-р Трпе Ристоски (член)