Јавна одбрана на дипломски труд – Никола Гогу

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-254 од 20.02.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Фармацевтска примена на наноматеријалите во ветеринарна медицина и нивната потенцијална токсичност, изработен од Никола Гогу, број на индекс 1261, на ден 02.03.2020 година во 12.00 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ромел Велев (ментор)
2. проф. д-р Мишо Христовски (член)
3. проф. д-р Ирена Целеска (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.