Јавна одбрана на дипломски труд – Нада Цветановска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-344 од 24.03.2021) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Стратегии за оптимизација на плодноста кај кравите од прво осеменување со имплементација на синхронизациски протоколи, изработен од Нада Цветановска, број на индекс 1258, на ден 02.04.2021 во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Бранко Атанасов (ментор)
  2. проф. д-р Тони Довенски (член)
  3. проф. д-р Никола Адамов (член)

Одлуката можете да ја видите тука.