Јавна одбрана на дипломски труд – Мартин Буровски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-974 од 14.07.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Примена на ембриотрансферот како метода за подобрување на генетскиот потенцијал кај млечни крави во РСМ  изработен од Мартин Буровски, број на индекс 1192, на ден 21.07.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Бранко Атанасов (ментор)
  2. проф. д- Никола Адамов (член)
  3. проф. д-р Тони Довенски (член)

Одлуката и соопштението можете да ги видите тука.