Јавна одбрана на дипломски труд – Марко Ивановски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1127 од 20.06.2019) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Кетоза кај млечни крави со посебен осврт на дијагностика и терапија, изработен од Марко Ивановски, број на индекс 1230, на ден 01.07.2019 во 10 часот, во просториите на предавална 2.

Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:
1. проф. д-р Дине Митров(ментор)
2. доц. д-р Игор Џаџовски (член)
3. доц. д-р Ирена Целеска (член)

Одлуката и соопштението за јавната одбрана можете да ги видите тука.