Јавна одбрана на дипломски труд – Иван Лозанче

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1116 од 20.08.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Регулирање на телесната температура, изработен од Иван Лозанче, број на индекс 1277, на ден 31.08.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Владимир Петков (ментор)
  2. проф. д-р Никола Адамов (член)
  3. проф. д-р Бранко Атанасов (член)