Јавна одбрана на дипломски труд – Ѓулсиме Муслиу

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1451 од 09.11.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Утврдување на маснокиселински состав на кравјо и овчо сирење од различни производители во Република Северна Македонија, изработен од Ѓулсиме Муслиу, број на индекс 793, на ден 13.11.2020 година во 12 часот и ќе се изведе од далечина. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу (ментор)
  2. проф. д-р Велимир Стојковски (член)
  3. проф. д-р Игор Улчар (член)

Известувањето и одлуката можете да ги превземете тука.